Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Α.Σ.Ε.Π.Α.) ιδρύθηκε το 2012, είναι εγκατεστημένος στο Αμύνταιο του Νομού Φλώρινας και έχει περιφέρεια το σύνολο της γεωγραφικής περιφέρειας όπου σύμφωνα με το καταστατικό δραστηριοποιούνται τα μέλη της. 

Είναι Συνεταιριστική Οργάνωση, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου η οποία ιδρύθηκε από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων της περιοχής του  Νομού Φλώρινας με έδρα το Αμύνταιο. Η δημιουργία του προέκυψε έπειτα από την αναγκαστική προσαρμογή των συνεταιριστικών οργανώσεων στο Ν. 4015/11. 

O Αγροτικός Συνεταιρισμός λειτουργεί τέσσερις ΟΜΑΔΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ :

ΟΠ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Ομ.Π ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

Ομ.Π ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ & ΧΟΝΔΡΟΕΙΔΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Ομ.Π. ΠΑΤΑΤΑΣ & ΟΣΠΡΙΩΝ 

Στόχος του Α.Σ.Ε.Π.Α. με την δημιουργία των Ομάδων –  Οργανώσεων Παραγωγών είναι να:

 1. Συγκεντρώνει τα προϊόντα  των παραγωγών μελών της.
 2. Ρυθμίζει τις τιμές των προϊόντων στο στάδιο της παραγωγής και γενικά παρεμβαίνει στην αγορά για στήριξη του εισοδήματος των αγροτών – μελών της αλλά ταυτόχρονα φροντίζει για την διασφάλιση της προώθησης των παραλαμβανομένων προϊόντων τους.
 3. Εξασφαλίζει για τους παραγωγούς – μέλη τα κατάλληλα μέσα για την παραγωγή, διαλογή, τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων τους.

Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια   των   συνεταίρων   μελών   του   στην   οικονομική,   κοινωνική   και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. 

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων, κτηνοτροφικών προϊόντων, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών. 

Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής :

 • Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσω των ομάδων – οργανώσεων παραγωγών
 • Oι υπηρεσίες Γεωπληροφορίας για Γεωργία Ακριβείας, ενισχύοντας έτσι την οικονομία του πρωτογενή τομέα, με εισαγωγή τεχνογνωσίας, νέων πρακτικών και εφαρμογών στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
 • Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του των ασφαλιστικών εταιριών, των οποίων    η    πλειονότητα    των    μετοχών    ανήκει    σε    Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
 • Η παροχή για τα φυσικά μέλη φοροτεχνικής ενημέρωσης καθώς επίσης και νομικής υποστήριξης .
 • Η παρέμβαση  και  η λήψη  κάθε  μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του και τρίτων.
 • Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης στα μέλη και στους εργαζομένους.
 • Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής  κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου.
 • Η διάδοση του θεσμού του συνεταιρίζεσθαι στον γεωργικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης και η εφαρμογή όλων των νόμιμων μέσων για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής συνειδήσεως και ιδεολογίας στους γεωργούς και κτηνοτρόφους.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Ο Α.Σ.Ε.Π.Α. διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία,. Το ανώτατο όργανο της Οργάνωσης Παραγωγών είναι η Γενική Συνέλευση,  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΕΠΑ και τα εξειδικευμένα στελέχη του συνεργάζονται αρμονικά και έχουν καταστήσει τον Συνεταιρισμό ένα σημαντικό συνεργάτη τόσο των παραγωγών – μελών της όσο και των πελατών – συνεργατών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, προκειμένου να εκπληρώσει  τους στόχους, που κάθε  φορά θέτουν οι αγρότες και παράλληλα να κινηθεί με επιτυχία και με μέγιστο όφελος για τα μέλη του ΑΣΕΠΑ εντός του πλαισίου των αποφάσεων και των προδιαγραφών που θέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει κάνει καταμερισμό ρόλων και ευθυνών, μέσα από τη λειτουργία Τμημάτων και Διευθύνσεων, στη Διοικητική Δομή του Συνεταιρισμού, που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική κι επιτυχή λειτουργία του ρόλου της και κατ΄ επέκταση την υλοποίηση των στόχων της.

Τα ανωτέρω Τμήματα και οι Διευθύνσεις ανταπεξέρχονται με επιτυχία στις κεντρικές επιδιώξεις του ΑΣΕΠΑ για λειτουργία με σύγχρονες επιχειρηματικές προδιαγραφές, συνεχή ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής, υλοποίηση παρεμβάσεων στήριξης των αγροτών σε όλες τις συνθήκες, στενή παρακολούθηση κι ενημέρωση για την εξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της  χώρας,  που αφορούν άμεσα κι έμμεσα την περιοχή μας. Για ακόμη καλύτερη εφαρμογή της λειτουργίας τους και πιο επιτυχή επίτευξη των στόχων του Συνεταιρισμού, απαιτείται περαιτέρω συνεργασία με τα ΔΣ  των Ομάδων- Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.- Ομ.Π), ώστε η προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα σε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.