Περιοχή της τοπικής κοινότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου 
αποτελούμενο από 4 κυψέλες χωρητικότητας 4000 τόνων, 1 σιλό φόρτωσης 80 τόνων, 1 γεφυροπλάστιγγα και 1 οικίσκο ζυγιστήριο  Είδος δραστηριότητας: Αποθήκευση Σιτηρών και λοιπών δημητριακώνρες.
Είδος δραστηριότητας: Αποθήκευση Σιτηρών και λοιπών δημητριακών